Nam mô Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát Lòng từ bi vô lượng chứa chan hạnh lành
Lòng từ bi Bồ Tát cứu độ chúng sanh
Đưa người qua bến an lành
Với bao số kiếp độ sanh khỏi nạn
Địa tạng Bồ Tát ma ha tát
Tay cầm châu sáng, tay cầm gậy vàng
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
Địa tạng Bồ Tát, với cả tấm lòng yêu thương chúng sanh
Bồ Tát phát nguyện địa ngục chưa trống thề không thành Phật
Nam mô Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát
Ngày chúng sanh độ hết mới chứng Bồ đề
Lòng đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ
Bổn tôn Địa tạng Bồ Tát Hào quang soi khắp ba ngàn Đại thiên.
Thể loại : NHẠC