Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO

0 lượt xem
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO
Kiên Giang có 2 đơn vị mua kit test của Việt Á với giá trị hơn 58 tỉ đồng - PLO