Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS - PLO