Tu thân dưỡng tính với 5 lời dạy của Phật Thích Ca |Trí Tuệ Cổ Kim

5 lượt xem
Một Phật tử đúng nghĩa, quyết chí tu theo Phật pháp, dù là xuất gia hay tại gia, khi đã quy y Tam Bảo, trì Ngũ giới thì phải biết chỉnh trang hình thức đồng thời tu tâm dưỡng tính theo Chánh Pháp để hưởng an lạc, hạnh phúc. Không chỉ Phật tử, mà người đời nếu tham ngộ Ngũ Giới mà áp dụng theo, thì lợi ích cho toàn thể cũng là rất nhiều. Và để biết về Ngũ Giới nhằm tu thân dưỡng tính, thì không gì chính xác hơn là học từ những lời của chính Đức Phật Thích Ca.